czyli

Liderzy Ruchu Apostolsko-Proroczego i ich wzajemne powiązania

 

*Prosimy zauważyć, że sylwetki podane poniżej zostały napisane przez samych apostołów i proroków


Peter C. Wagner - Apostoł Horyzontalny
Prezes organizacji Gobal Harvest Ministries/The Observatory i kanclerz Wagner Leadership Institute [Wagnerowski Instytut Przywództwa]. Przez około dwie dekady Peter Wagner uczestniczył w wielu światowych poruszeniach Ducha Świętego. Ta ekscytująca podróż rozpoczęła się w 1982 roku, gdy wraz z Johnem Wimberem prowadzili "kurs cudów, znaków i wzrostu Kościoła" w seminarium Fullera. Jako szczery rzecznik modlitwy o chorych, tworzenia map duchowych, pokuty identyfikacyjnej, odrodzenia służby apostołów i proroków w Kościele, a także służby uwalniania od demonów, Peter stał się pionierem na arenie walki duchowej. Być może największym dotychczasowym jego wkładem jest niezmordowany wysiłek w promowaniu strategicznej i efektywnej modlitwy. "Moim mentorem, który pomógł mi w przesunięciu paradygmatu myślenia w kierunku tego, co nazywam teraz duchowymi prawami wzrostu Kościoła, był John Wimber, założyciel sieci kościołów Vineyard [Association of Vineyard Churches] i organizacji Vineyard Ministries. Wtedy rozpoczął się drugi etap moich poszukiwań, kiedy to najpierw skoncentrowałem się na związku pomiędzy ponadnaturalnymi znakami i cudami, a wzrostem Kościoła oraz na modlitwie i walce duchowej. To było we wczesnych latach 80-tych i trwało do połowy lat 90-tych. Trzeci etap moich poszukiwań trwa obecnie i jest skupiony na Nowej Reformacji Apostolskiej". [1]

Co kryje się pod nazwą The Observatory? Jest to oddział badawczy Global Harvest Ministries zajmujący się gromadzeniem informacji niezbędnych do tworzenia map duchowych. Poświęcamy wiele czasu na korespondencję z ludźmi szukającymi sposobów przekazania swoim społecznościom ich własnych potrzeb duchowych. Zarządzamy również zasobami informacji i koordynujemy działania inicjatywy "Cel: okno 40/70" [chodzi o obszar pomiędzy 40 a 70 równoleżnikiem, który zdaniem Wagnera i jego współpracowników jest najbardziej "zdemonizowany" na całej kuli ziemskiej- red.]. Observatory selekcjonuje informacje otrzymane przez wstawienników i twórców map duchowych z całego świata. Czasami otrzymujemy prośby o globalną czy regionalną mapę demonicznych struktur terytorialnych. Przypuszczam, że w miarę zbierania kolejnych informacji takie wzorce będą się pojawiać, lecz na razie nie istnieją [A może by tak kiedyś wydać atlas? - red.].

Raporty dotyczące map duchowych przypominają działalność szpiegowską, która jest niezbędna do planowania efektywnej strategii burzenia warowni przeciwnika. Same w sobie raporty mają jedynie wartość nominalną, lecz używane w kontekście strategii inspirowanej przez Ducha Świętego stają się niezwykle skutecznym narzędziem. Rozważcie możliwość podzielenia się własnymi informacjami "szpiegowskimi" z sojusznikami posiadającymi te same cele, co wy. [2]

[Od redakcji: Oto aktualna (23.09.2003) lista osób współpracujących z Wagnerem w jego Instytucie Przywództwa: Alice Smith, Alistair Petrie, Barbara Yoder, Beth Alves, Bill Hamon, Bob Beckett, Charles Kraft, Che Ahn, Chuck Pierce, Cindy Jacobs, David Cannistraci, David Shibley, Dean Sherman, Doris Wagner, Dutch Sheets, Ed Silvoso, Eddie Smith, Elmer Towns, Eric Belcher, Ernest Gentile, George Barna, George Otis, Jr., Jack Deere, Jack Taylor, Jill Griffith, Jim Goll, John Eckhardt, John Kelly, John Maxwell, Ken Gire, Kingsley Fletcher, Larry Stockstill, Lawrence Khong, Linda Rios Brook, Lora Allison, Michael Brown, Mike Bickle, Naomi Dowdy, Os Hillman, Quin Sherrer, Rice Broocks, Rich Marshall, Robert Heidler, Ross Parsley, Stephen Mansfield, Ted Haggard, Terry Teykl, Tommy Tenney, Winkie Pratney - źródło: http://www.wagnerleadership.org i tam szukajcie aktualizacji listy]


Biskup dr Bill Hamon - Prorok/Apostoł
Założyciel i prezes organizacji Christian International Ministries Network/Accredited CI Ministry Training College, powstałej w roku 1995. Wiele lat temu Bóg zaczął mówić do mnie o prorokach, apostołach i świętych czasów ostatecznych oraz o tym, że Bóg odradza i uwalnia Ciało Chrystusa. Otrzymałem wiele proroctw potwierdzających Jego wolę dla mojej organizacji, aby przygotowała i wyekwipowała Jego armię pięciorakich sług i świętych dwudziestego pierwszego wieku. Armia Boża czasów ostatecznych składa się z proroków i apostołów, którzy zademonstrują Jego moc i przygotują drogę na Jego Powtórne Przyjście. Oto cytat z książki pt. "The Eternal Church":

"Każdy krok ku odrodzeniu Armii Pana jest związany z założeniem denominacyjnych bastionów, którym dano odpowiedzialność utrzymywania czystości i mocy tej prawdy. (...) Nowi rekruci zaciągają się i są trenowani, a starzy żołnierze i generałowie przechodzą intensywne ćwiczenia, przygotowujące ich do kolejnego postępu Armii Kościoła. Są oczyszczani chrztem ognia. (...) Czy jesteś gotowy? W którym miejscu chcesz zacząć? Musi zostać ustanowiony nowy rząd i nowy sposób życia dla milionów ludzi. Teraz jesteś już przygotowany, by rządzić i królować ze swego tronu zwycięzcy!

Na stronie 385 tej samej książki czytamy:

"Ziemia i całe stworzenie czekają na objawienie synów Bożych, na czas ich dojścia do dojrzałości i przejścia w stan nieśmiertelności. (...) Gdy Kościół otrzyma pełnię swego dziedzictwa i odkupienia, wówczas stworzenie zostanie odkupione z przeklętego stanu skażenia, zmian i śmierci. (...) Kościół został obarczony odpowiedzialnością i służbą wobec reszty stworzenia. Ziemia i wszystko, co na niej, wyczekuje z niecierpliwością na moment, gdy Kościół osiągnie pełnię swej dojrzałości i dojdzie do pełni synostwa. Gdy Kościół uświadomi sobie pełnię swego synostwa, wtedy jego cielesne odkupienie spowoduje odkupieńczą reakcję łańcuchową, obejmującą całe stworzenie" [przesunięcie paradygmatu].


Doris Wagner - Specjalistka w służbie uwalniania i walce duchowej
Wiceprezes organizacji Global Harvest Ministries. Zrobiła doktorat z zakresu praktycznego usługiwania w Wagner Leadership Institute i jest ordynowanym duchownym. Specjalizuje się w przygotowywaniu Ciała Chrystusowego do służby uwalniania [od demonów]. Jest autorką podręcznika pt. "Jak wypędzać demony: przewodnik dla początkujących" i uważa, że:

"Ogólnie rzecz biorąc służba uwalniania może być wyuczona. Powiedziałabym nawet, że może być umiejętnością nabytą [w trakcie kursów]". Doris jest również autorką "Kwestionariusza do uwalniania" [Deliverance Questionnaire]. Cytat z kwestionariusza:

"Metodologia nie została tutaj wyjaśniona. Próbuję dotrzeć do miejsca [obszaru], w którym mogło dojść do wejścia [w osobę uwalnianą] tego, co moim zdaniem jest demoniczne (...)". [3]

Zanim rozpocznie się usługa uwalniania, "uwalniacz" [releaser] musi podpisać dokument stwierdzający "dobrowolną chęć uwalniania, świadomość związanego z tym ryzyka oraz formularz ubezpieczeniowy" [indemnity agreement]. Próbki formularzy i kwestionariuszy są dostępne za opłatą w księgarni "Arsenal Bookstore" należącej do Global Harvest Ministries.


Chuck Pierce - Apostoł
Wiceprezes organizacji Global Harvest Ministries i Glory of Zion. Służył jako dyrektor wielu organizacji misyjnych. Obecnie służy jako członek zarządu wielu krajowych organizacji, m.in. Aglow International, Generals of Intercession [Generałowie Wstawiennictwa] i Global Strategic Prayer Network. Jest członkiem Międzynarodowej Koalicji Apostołów [ICA] oraz Apostolskiej Rady Proroczych Starszych [Apostolic Council of Prophetic Elders]. Chuck koordynuje modlitwę związaną z wieloma najważniejszymi wydarzeniami duchowymi na świecie. Służy również jako Apostoł Mobilizujący w Amerykańskiej Sieci Modlitwy Strategicznej [U.S. Strategic Prayer Network].


Cindy Jacobs - Prorokini
Organizacje "Generałowie Wstawiennictwa" oraz "Centrum Jozjasza" [The Josiah Center] są powszechnie uważane za jej prorocze powołanie, a jej służba zmierza ku niesieniu wglądu i duchowego przełomu w życiu jednostek, kościołów, regionów i narodów. Cindy i jej mąż Mike są aktywnymi członkami kościoła Spring Harvest Fellowship, którego pastorem jest Dutch Sheets. Dodatkowo, Cindy usługuje jako koordynator Sieci Walki Duchowej [Spiritual Warfare Network] w Stanach Zjednoczonych (szefem sieci na skalę światową jest Peter C. Wagner). Ostatnio Cindy naucza o "Kościele trzeciego dnia w nowym tysiącleciu".

Od redakcji: Nauczanie o "Trzecim dniu" oparte jest na "objawieniu" Cindy Jacobs. Według niej Kościół wkracza w erę świetności i wielkiego żniwa. Ponieważ "u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat" [II Piotra 3:8], a w Biblii wiele rzeczy zdarzyło się po trzech dniach, to Kościół w trzecim tysiącleciu 'zmartwychwstanie', wyda owoc i będzie nawiedzany przez chwałę Pana. [Źródło: "Słowo na trzecie tysiąclecie" - Cindy Jacobs, http://www.consumingfire.com/cindy1.htm. Istnieją już "kościoły Trzeciego Dnia" ściśle powiązane z "Trzecią Reformacją". Źródło: http://www.thirddaychurches.com

W dniach 4-6 kwietnia 2003 w Legnicy odbyła się konferencja pt. "Czy naród może być zbawiony?" z udziałem Cindy Jacobs. Oto kilka "kwiatków" jej autorstwa: Prorokini kazała zgromadzonym m.in. przebaczyć Hitlerowi, co ma być kluczem do zbawienia całego naszego narodu [o zbawianiu narodów czytajcie w osobnym artykule na naszej stronie]. Teraz jest czas, aby przyjąć namaszczenie Józefa. Grzechy założycieli miasta mają potężny wpływ na nasze życie. Musimy związać przekleństwa: 1. Ubóstwa (2 poziomy), 2. Choroby, 3. Niepowodzenia finansowego. W kwietniu Bóg już pracował nad ludźmi z polskiego rządu [czyżby to On stał za wszystkimi aferami od tego czasu? - red.]. Źródło: http://www2.jezus.pl/article.php?sid=122&mode=threaded&order=0


Dutch Sheets - Prorok
Jest starszym pastorem kościoła Springs Harvest Fellowship w Colorado Springs, w stanie Colorado. Służył jako wykładowca w Christ for the Nations Institute, gościnnie nauczał również w Fuller Theological Seminary, a obecnie jest instruktorem w Christian Life School of Theology oraz Wagner Leadership Institute. Służy jako doradca w zarządzie organizacji Aglow International i współpracuje z wydawnictwem Regal Books (oddziałem Gospel Light).


George Otis Jr. - Specjalista w dziedzinie walki duchowej
Jest doświadczonym podróżnikiem i badaczem w dziedzinie misji. W roku 1990 założył firmę Sentinel Group. Wcześniej współpracował z Lausanne Committee for World Evangelization, ruchem misyjnym założonym na początku lat 70-tych przez Billy Grahama. Dzięki temu podróżował do wielu krajów w tzw. "oknie 10/40" [położonych między 10 a 40 równoleżnikiem - red.]. Właśnie wtedy zaczął się poważnie interesować walką duchową. Podczas podróży zauważył, że w niektórych regionach świata stopień bałwochwalstwa jest proporcjonalny do duchowej opresji. Próbując wyjaśnić to zjawisko przeprowadził wiele badań i wywiadów na przestrzeni la 90-tych. Jego wnioski zostały opublikowane w książce pt. "The Twilight Labirynth" [Labirynt Zmierzchu]. W tym samym okresie nastąpiły dramatyczne przełomy duchowe w kilku miejscach położonych w "oknie 10/40" i najmniej o to podejrzewanych. Badacze z Sentinel Group zwrócili szczególną uwagę na fakt, iż duchowe przebudzenie poprzedzało tam gwałtowne zmiany na scenie politycznej i społecznej. W roku 1995 Otis i jego grupa rozpoczęli badania tych zjawisk i byli w stanie udokumentować wiele przykładów duchowej transformacji lokalnych społeczności. Jednocześnie udało im się określić czynniki, które legły u podstaw tych przeobrażeń. W czerwcu 1999 powstała szeroko reklamowana kaseta wideo z filmem "Transformations" [wersja polska "Przeobrażone miasta"].

Od redakcji: Opracowanie krytyczne na temat filmu "Przeobrażone miasta" oraz samej idei walki duchowej na poziomie strategicznym ukazało się w czasopiśmie "Chrześcijanin" z listopada 2000 r. W formie artykułu pt. "Walka duchowa według nowego paradygmatu". Później powstały jeszcze dwie dalsze części. Jeśli będzie taka możliwość, postaramy się zamieścić je w naszej witrynie. Materiały krytyczne (zawierające fakty ze źródeł niezależnych) w języku angielskim są dostępne pod adresem http://www.concernedchristians.50megs.com


Mike Bickle - Prorok
Dyrektor International House of Prayer [Międzynarodowego Domu Modlitwy] w Kansas City, gdzie odbywa się 24 godzinne uwielbienie przez 7 dni w tygodniu (czyli non-stop). W maju 1983 roku Pan obiecał nam, że uwolni wśród nas nieustanne uwielbienie w duchu Przybytku Dawidowego [Dz.Ap. 15:14-18]. Służba ta polega na nieustannym uwielbieniu, wstawiennictwie i walce duchowej. Mike jest również dyrektorem d/s służby w organizacji Friends of the Bridegroom [Przyjaciele Oblubieńca], której celem jest wyekwipowanie zwiastunów Bożego piękna [forerunners in the beauty os God]. Mike jest autorem dwóch książek: "Passion for Jesus" oraz "Growing in the Prophetic". W swym nauczaniu kładzie on nacisk na rozwijanie pasji dla Jezusa poprzez poznanie Bożego piękna. Ma głębokie przekonanie o powstaniu zwycięskiego Kościoła dni ostatecznych.

Od redakcji: Tzw. Inicjatywa "Polska 24" ogłoszona przez ruch polskich Wstawienników (zmienili nazwę na "Ruch Polska dla Jezusa") jest prostą kalką działalności proroków z Kansas City, która polega [bez względu na to, czy "epigoni" o tym wiedzą, czy nie] na wywołaniu przebudzenia poprzez walkę duchową za pomocą proroczego uwielbienia w duchu Objawienia 4-5. Głębsze podstawy teologiczne tej herezji można znaleźć w artykule Tricii Tillin pt. "Harp & Bowl - Some Questions" [http://www.banner.org/uk].


Paul Cain - Prorok
Założyciel Shiloh Ministries i "Sanktuarium prorockiego". W październiku 2000 roku wraz z Mike’m Bickle ogłosili "Rozszerzoną wizję Sylo". Starożytne masteczko Sylo za czasów Sędziów było miejscem spoczynku Arki Przymierza. Tam właśnie lud Boży udawał się na modlitwę, by uwielbiać Pana, szukać Jego oblicza i słuchać Jego głosu. We wczesnych latach 50-tych [jeszcze za czasów współpracy z Williamem Branhamem - red.] Pan objawiał Paulowi Cainowi na różne sposoby swoje pragnienie wzbudzenia generacji "bezimiennych ludzi", którzy mieliby być częścią ogólnoświatowego przebudzenia czasów ostatecznych - zwykłych mężczyzn i kobiety ubłogosławionych niezwykłymi darami i namaszczeniem. W 1997 roku zakupiono w południowej części Kansas City 37 ha ziemi, by założyć tam Centrum Wypoczynku dla Proroków, które mogłoby się przyczynić do wypełnienia wizji Sylo. Oprócz tego poruszenia Bożego byłby widoczny fakt, że Ciało Chrystusa usługuje sobie nawzajem w pełni Ducha Świętego i Jego darów [Ef. 4:11-13]. Jednym z rezultatów będzie to, że chrześcijanie na całym świecie rozróżnią proroczy głos Pana, dzięki któremu będą głęboko umacniani, zachęcani oraz zachęcą innych. Służba w Sylo dzięki Bożej łasce będzie służyć właśnie temu celowi. Rada nadzorcza organizacji Paul Cain Ministries w pierwotnym składzie: Jack Deere, Mike Bickle, Rick Joyner, Paul Cain i John Wimber.


Bob Jones - Prorok
Szef organizacji Bob Jones Ministries, któremu Pan ukazuje się w ponadnaturalny sposób każdego dnia i każdej nocy. Bob usługuje poszczególnym osobom, a Bóg poprzez niego dotyka ich zranień z przeszłości, obecnych okoliczności i przyszłych marzeń, aby ich uzdrowić. "Ja im tylko mówię to, co objawia mi Pan" - mówi sam Bob. Pewnego lata, gdy był jeszcze 9-cio letnim chłopcem, przyszedł do niego anioł, objawiając życiowe powołanie. W roku 1983 usłyszał o grupie młodych ludzi, którzy właśnie założyli nowy kościół w południowej części Kansas City. Gdy ich odwiedził, wiedział już, że należą do "nowego gatunku", o którym Pan powiedział mu jeszcze w 1976 roku. Od tej pory często był ponadnaturalnie używany do potwierdzania Słowa Bożego przywódcom tego kościoła [Metro Christian Fellowship]. Bob został uwolniony do pełnoetatowej służby i spędza wiele czasu, podróżując po całym kraju i usługując na konferencjach oraz w kościołach. Zazwyczaj miewa 5 do 10 wizji podczas jednej nocy. Największą siłą usługi Boba są objawienia i cuda stwórcze [creative miracles].


Keith Davis - Prorok
Twórca i szef organizacji White Dove Ministries. Spędził 20 lat na arenie biznesu, zanim został powołany do pełnoetatowej służby. Wraz z żoną Wandą założyli White Dove Ministries po tym, jak Pan suwerennie przysłał do nich piękną białą gołębicę jako znak ich powołania w Ciele Chrystusa. Przez ostatnie 7 lat dużo podróżowali, przemawiając na konferencjach i w kościołach oraz dzieląc się proroczym przesłaniem o przygotowaniu na chwałę i objawienie obecności Chrystusa.

Keith jest autorem wielu proroczych artykułów w czasopismach chrześcijańskich, włączając w to Morning Star [magazyn Ricka Joynera - red.] i Church Growth International [kwartalnik wydawany przez kościół Davida Yonggi Cho - red.]. W każdym z ubiegłych 7 lat wraz z Bobem Jonesem pisali proroczą książeczkę pt. "The Sheperd's Rod" [w Polsce znaną jako Laska Pasterza - red.]. Broszurka ta jest tłumaczona na wiele języków z naciskiem na dostarczanie wejrzenia, zrozumienia i zmobilizowanie Kościoła w związku z jego proroczym przeznaczeniem. Keith Davis poświęcił wiele lat na dogłębne studiowanie służby apostolskiej i prorockiej, ze szczególnym uwzględnieniem ról wymienionych służb w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Pragnieniem jego serca jest ujrzenie pełnego odrodzenia [restoration] biblijnej służby apostolskiej, niosącej zbawienie, uzdrowienie i uwolnienie na chwałę Boga i Jego Chrystusa. Keith posiada wyjątkowy dar udzielania proroczego zrozumienia czasów i pór wraz z przesłaniem dotyczącym przygotowania i oczekiwania pełnej mocy Obecności Pana. Przez ostatnie 7 lat podróżował z Bobem Jonesem i zapisywał wiele objawień danych Bobowi przez Pana.


John Paul Jackson - Prorok
Założyciel Streams Ministries International. Idzie w pierwszym szeregu proroków od ponad 20 lat. Jako założyciel Streams Institute for Spiritual Development [Instytut duchowego rozwoju "Strumienie"], John Paul podróżuje po całym świecie, usługując w dziedzinie darów objawieniowych (objawieńczych?) [revelatory] jak sny, wizje i inne ponadnaturalne przeżycia. John Paul służył jako pastor w dwóch kościołach. Należał do grona przywódców Vineyard Christian Fellowship w Anaheim, stan Kalifornia oraz Metro Christian Fellowship w Kansas City, stan Missouri. Wielka miłość do Ciała Chrystusowego spowodowała, że założył organizację Streams Ministries International, pomagającą, zachęcającą, motywującą i wyposażającą jednostki do chodzenia w większej dojrzałości, mądrości i świętości.

Od redakcji: John Paul Jackson jest najlepiej znanym w Polsce przedstawicielem tzw. "proroków z Kansas City", których służba w tamtejszym Metro Christian Fellowship zakończyła się skandalem. [pełne dossier na temat ich zwodniczej działalności w latach 80-tych oraz jej owoców można znaleźć pod adresem http://www.banner.org.uk/sum_kcp.html

John Paul Jackson zajmuje się ostatnio intensywnie wykładaniem snów, a ostatnio wydał coś w rodzaju "sennika chrześcijańskiego". Za jedyne 35 USD można się z niego dowiedzieć np. że gdy śnią nam się aligatory, oznacza to werbalny atak na naszą osobę [bo szeroko rozwierają paszcze!] i że sny kolorowe są od Boga, a czarno-białe dotyczą zwykle walki duchowej [źródło: rozmowa JPJ z Benny Hinnem w jego programie "This Is Your Day" z 20 maja 2002, pełny transkrypt dostępny w naszej redakcji]. W Polsce powstają już szkoły JPJ (np. w Kielcach).

Bliskim współpracownikiem Jacksona jest Brian Hayes, który krąży po naszym kraju i regularnie odwiedza zbory w Gorzowie, Kielcach, Kaliszu, Koszalinie, Krakowie, Legnicy i Wrocławiu. W latach 80-tych współpracował z katolickim ruchem charyzmatycznym, potem z Johnem Wimberem, a wreszcie z Johnem Paulem Jacksonem podczas dwóch konferencji w Polsce w latach 1997 i 2000. Współpracuje również z Paulem Cainem, Jackiem Deere, Francisem Frangipanem i Jackiem Frostem. Powyższe informacje pochodzą z jego własnej strony internetowej.[Źródło: http://www.vintage.org.uk]


Jack Deere
Evangelical Foundation Ministries Inc. Od września 1988 do kwietnia 1992 Jack służył jako associate pastor w kościele Vineyard Christian Fellowship w Anaheim, stan Kalifornia (tam, gdzie usługiwał John Paul Jackson - red.) W latach 1994-1996 Jack był pastorem kościoła First Presbyterian Church w Whitefish, w stanie Montana. Był również dziekanem Wagner Leadership Institute w Colorado Springs, gdzie nauczał na temat "koncentracja służb mocy" [Power Ministries Concentration][ojej! - red.] oraz języków biblijnych i starotestamentowych. Obecnie jest dyrektorem wykonawczym organizacji Covenant Ministries International (CMI), która łączy między sobą apostolskie sieci kościołów oraz dostarcza materiałów i prowadzi kursy w kościołach apostolskich. Jack ściśle współpracuje w pisaniu książek i prowadzeniu konferencji z Paulem Cainem, Mike'em Bickle i Rickiem Joynerem. Najnowszą jego książką jest "Przewodnik po darze proroctwa dla początkujących" [The Beginner's Guide to the Gift of Prophecy]. Dwie inne znane szerokiej publiczności to "Zaskoczony mocą Ducha" i "Zaskoczony głosem Bożym" [wydane w Polsce pod takimi właśnie tytułami - red.].


Bobby Conner - Prorok
Ten "łagodny olbrzym" jest niezwykle namaszczony odświeżającym humorem i ostrą niczym brzytwa dokładnością proroctw, co zostało udokumentowane wielokrotnie na całym świecie. Jego dynamiczna umiejętność uwalniania niezwykłych ponadnaturalnych demonstracji - uzdrowień, znaków i cudów - objawia nam samo serce Ojca! Bobby posiada głębokie przygotowanie do służby jako pastor południowo-baptystyczny i usługuje na wysokim, potwierdzonym poziomie proroczym. Uważa, że jego powołaniem jest wyposażanie Ciała Chrystusa do słuchania i rozpoznawania Bożego głosu w naszych czasach. Jest kochany i znany na całym świecie ze swej wrażliwości na prowadzenie Ducha Świętego. Wysoce ceniony i uznany na świecie jako mówca konferencyjny. Wystąpił już w 45 krajach.


Rick Joyner - Apostoł i Prorok
Założyciel organizacji Morning Star Ministries i wydawnictwa pod tą samą nazwą. Organizacja obejmuje takie oddziały jak: The Morning Star Fellowship of Ministries [wspólnota służb "Gwiazda Zaranna"], The Morning Star School of Ministry [szkoła służb], The Morning Star Fellowship [wspólnota], Apostolic and Prophetic Councils [rady apostołów i proroków], centrum nieustannego uwielbienia i wstawiennictwa, wytwórnia Eagle Star Productions. Jest autorem wielu książek, w tym słynnej "Ostatniej bitwy" opartej na wizjach, proroctwach i snach, danych mu [jak twierdzi] od Boga. Rick jest członkiem Zakonu Rycerzy Maltańskich, tajnego i elitarnego stowarzyszenia katolickiej arystokracji założonego jeszcze w średniowieczu [źródło: http://www.pawcreek.org]. Dochody ze sprzedaży książek (napisał ich w sumie 26), czasopism (w tym Morning Star Journal, kaset z kazaniami i muzyką sięgają 5 milionów USD rocznie. Jednym z członków rady nadzorczej jego organizacji jest Francis Frangipane. Rick twierdzi, że odpowiada przed własną radą nadzorczą oraz wobec innych liderów kościoła, z którymi spotyka się raz w roku w ramach "okrągłego stołu apostołów i proroków". Jest związany z Nową Reformacją Apostolską (uczestniczy w obradach Apostolskiej Rady Proroczych Starszych [Apostolic Council of Prophetic Elders]).

Od redakcji: Dwuczęściowa recenzja "Ostatniej bitwy" pióra Ewy S. Moen ukazała się w czasopiśmie "Chrześcijanin" nr 01-02 z roku 2000 (tekst ten znajduje się w archiwum naszej redakcji i możemy go udostępnić) i wzbudziła wielkie emocje wśród polskich fanów Joynera, którzy pisali w tej sprawie listy otwarte "w obronie męża Bożego". Tymczasem jego zwodnicza działalność doczekała się nawet publicznego napomnienia w internecie. Grupa proroków postanowiła zganić Joynera i Jonesa za fałszywe proroctwo [z datą!] i "mataczenie" po tym, jak się nie wypełniło: http://www.harvestnet.org/articles/godmanDec97.htm


Ted Haggard - Pastor/Apostoł
Jest starszym pastorem kościoła New Life Church i szefem Światowego Centrum Modlitwy [World Prayer Center] - ponaddenominacyjnego przedsięwzięcia rozpowszechnianego przez dwóch chrześcijańskich przywódców: dr Petera C. Wagnera [Global Harvest Ministries] i właśnie Teda Haggarda [New Life Church mieści się w Colorado Springs]. Światowe Centrum Modlitwy służy mobilizowaniu Kościoła do modlitwy za zgubionych. Global Harvest Ministries zbiera i rozpowszechnia prośby o strategiczną modlitwę, dane niezbędne do tworzenia map duchowych oraz ogłasza przełomy ewangelizacyjne. New Life Church pod kierownictwem Teda Haggarda zmobilizował już ponad 40 kościołów lokalnych do modlitwy non stop [tzw. 24/7 prayer] w budynku World Prayer Center. W tym samym miejscu odbywają się kursy dla przywódców pod auspicjami organizacji National Association of Local Church Prayer Leaders (NALCPL). Ted Haggard jest autorem 4 książek, w tym "Loving Your City Into the Kingdom" ["Wprowadź swoje miasto do Królestwa miłością"] (wspólnie z Jackiem Hayfordem), a także szanowanym członkiem NAE [National Association of Evangelicals - Narodowe Stowarzyszenie Chrześcijan Ewangelicznych] (ostatnio został wybrany przewodniczącym tej ważnej organizacji -red.) i Centrum Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego. Według "Arise Magazine" ukazującego się na stronie Global Harvest Ministries Ted Haggard został oficjalnie "rozpoznany" jako apostoł.

Od redakcji: Zauważmy, że przewodniczącym najważniejszej organizacji chrześcijańskiej w USA jest... apostoł z grona najbliższych współpracowników Petera C. Wagnera. Swoją drogą, Ted Haggard zaraz po objęciu fotela przewodniczącego NAE podjął kroki ekumeniczne i wydał oświadczenie, że "nie należy muzułmanów nawracać, tylko im służyć". Wezwał również do "złagodzenia wypowiedzi przeciwko islamowi" wśród chrześcijańskich przywódców. Źródło: http://www.deceptioninthechurch.com/haggardmuslims.html


John Bevere - Prorok
Założyciel organizacji John Bevere Ministries, znany jako jeden z najważniejszych głosów naszych czasów. Jego organizacja rozrosła się od momentu powstania [1990] do rozmiarów międzynarodowych, nadając między innymi program telewizyjny pt. "The Messenger" [Posłaniec]. John jest częstym gościem w chrześcijańskich programach telewizyjnych i autorem wielu przekonujących książek [w Polsce m.in. "Diabelska pułapka" wydana przez Instytut Chrześcijański w Legnicy - red.]. Jest również proponentem nauczania o "Kościele Trzeciego Dnia".


Jim Goll - Prorok
Były dziekan School of the Spirit [Szkoła Ducha] w Grace Training Center w Kansas City. Wraz z żoną Michal Ann założyli organizację Ministry to the Nations [Służba narodom]. Po 13-letnim okresie służby pastorskiej, Jim rozpoczął pracę wyposażania liderów i kościołów. Dużo podróżuje po Ameryce, Europie i Karaibach, nauczając i udzielając mocy [imparting the power] (podkreślenie red.) do wstawiennictwa, służby prorockiej i życia w Duchu. Wraz z małżonką są autorami wielu książek i podręczników. Główną działalnością ich organizacji jest tworzenie sieci wstawienników i proroczych liderów.


Barbara Wentroble - Prorokini/Apostoł [ka?]
Założycielka organizacji Wentroble Christian Ministries. Jest silnie obdarowaną przywódczynią apostolską z potężnym namaszczeniem proroczym. Jej pionierski duch ewidentnie objawia się w jej apostolskim, proroczym nauczaniu i udzielaniu [mocy], która uwalnia Boże cele. Całe narody są pod znaczącym wpływem usługi Barbary wobec przywódców i kościołów. Podróżuje ona po całym świecie, prowadząc konferencje koncentrujące się na uwolnieniu proroczego i apostolskiego namaszczenia nad miastami i regionami. Mając doświadczenie pastorskie wraz mężem Dale'm, Barbara dysponuje klarownością i zrozumieniem pojęcia autorytetu oraz funkcjonowania kościoła lokalnego. Barbara jest autorką takich książek jak "Prophetic Intercession" [Prorocze wstawiennictwo] (wyd. Renew Books), "A People of Destiny" [Lud przeznaczenia] (wyd. Wagner Publications) i współautorką "Biblii dla kobiet" (wyd. Thomas Nelson). Barbara jest członkinią Apostolskiej Rady Proroczych Starszych [Apostolic Council of Prophetic Elders] oraz Międzynarodowej Koalicji Apostołów [International Coalition of Apostles], którym przewodzi dr Peter C. Wagner. Ona i jej mąż służą jako apostolscy przywódcy organizacji Glory of Zion [Chwała Syjonu] Outreach w Denton, stan Teksas. Barbara posiada stopień bakałarza [BA] w Christian Life School of Theology oraz doktorat w Wagner Leadership Institute.


Alice Smith - Prorokini/Wstawienniczka/Specjalistka w dziedzinie walki duchowej
Alice Smith jest dyrektorem wykonawczym US Prayer Center i członkiem Amerykańskiego Narodowego Komitetu Modlitewnego [America's National Prayer Committee], Międzynarodowej Koalicji Pojednania [International Reconciliation Coalition], a także Mędzynarodowej Sieci Walki Duchowej [International Spiritual Warfare Network]. Jest wstawienniczką, znaną w świecie mówczynią konferencyjną i autorką bestsellera pt. "Poza zasłoną: wchodzenie w intymną relację z Bogiem poprzez modlitwę" wydaną przez Regal Books. Alice prowadzi seminaria, kursy i konferencje dotyczące m.in. modlitwy wstawienniczej, walki duchowej i tworzenia map duchowych. Organizacja US Prayer Center, założona przez Alice i jej męża, ma za zadanie mobilizację wierzących do modlitwy o przebudzenie duchowe w Stanach Zjednoczonych.


John Eckhardt - Apostoł/Specjalista od uwalniania i walki duchowej
Założyciel organizacji IMPACT NETWORK [International Ministries of Prophetic and Apostolic Chutches Together]. Apostoł i szef Crusaders Ministries [Służba krzyżowców] w Chicago. John Eckhardt jest obdarzony silnym powołaniem apostolskim i usługuje ponad 40 narodom na całym świecie. John jest apostolskim reformatorem powołanym do udoskonalania świętych poprzez przekazywanie biblijnych prawd dotyczących uwalniania i walki duchowej, a także aktywacji darów Ducha w celu powoływania silnych służb w Ciele Chrystusa.

Założona przezeń organizacja IMPACT obejmuje już swoim wpływem ponad 400 kościołów i służb w 25 krajach. Jest to narzędzie służące rozwojowi apostolskiej reformacji na skalę globalną. Częścią powołania Johna jako Apostoła Jezusa Chrystusa jest aktywacja oraz ordynacja [ordaining] apostołów i proroków na całym świecie w celu szerzenia obecnej reformacji, a także przewodzenie konferencjom apostolskim wywołującym potężne przełomy duchowe w wielu krajach [powerful apostolic breakthrough conferences]. Oprócz pełnienia obowiązków apostolskich John jest autorem ponad 20 książek, w tym "The Demon Hit List". Jest również założycielem Apostolskiego Instytutu Służby [Apostolic Institute of Ministry], powołanego do głoszenia obecnej prawdy (podkreślenie redakcji) i przygotowywania przywódców do służby apostolskiej i prorockiej. Jak mówi sam Peter C. Wagner: "Mój dobry znajomy John Eckhardt posiada zarówno dar apostolski, jak i nauczycielski. Jego książka pt. Poruszając się w apostolstwie [Moving in The Apostolic] powinna być lekturą obowiązkową dla moich studentów, którzy dzięki niej mogliby uznać Johna za swój wzór usługującego". John należy do grona przywódców Wagner Leadership Institute. Posiada doktorat honoris causa.


Barbara Yoder - Prorokini/Apostoł [ka?]
Założycielka kościoła chrześcijańskiego "Szechina" w Ann Arbor, a stanie Michigan. Służyła tam wraz ze swoim mężem jako współpastor [ka?] [co pastor] do jego śmierci w lutym 1999. Potem przejęła rolę starszego pastora [ki?]. Barbara jest znana ze swej wiodącej służby prorockiej. Wiele podróżuje, udzielając się podczas konferencji i seminariów na całym świecie. Służy w zarządzie organizacji Międzynarodowy Rząd Chrześcijański [Governors of Christian International], kierowanej przez dra Billa Hamona. Jest członkinią Międzynarodowej Koalicji Apostolskiej [ICA] Petera Wagnera oraz koordynatorem stanowym Amerykańskiej Sieci Modlitewnej pod kierownictwem... Petera Wagnera. Służy również w Instytucie Przywództwa [Wagner Leadership Institute], którego szefem jest [zgadnijcie, kto? - red.] Peter C. Wagner. Barbara służy również jako apostolski opiekun [ka?] wielu kościołów i służb. Napisała książkę pt. "The Breaker Anointing" [Namaszczenie łamacza] wydaną przez Wagner Publications. Posiada wkład w opublikowanie "Biblii dla kobiet" opracowanej przez Cindy Jacobs i wydanej przez wydawnictwo Thomas Nelson.

Pasją Barbary jest ustanawianie proroczej obecności Jezusa oraz uwalnianie przebudzeniowego namaszczenia w miastach, regionach i narodach. Porusza się ona z mocą na polu walki duchowej i zbiorowych przełomów. Głosi Słowo Boże, które grzmotem rozbrzmiewa w niezwykłych sytuacjach jednostek, kościołów i miast. Jest znana z uwalniania życia i wolności. Barbara jest narzędziem jednoczenia ruchu prorockiego z ruchem wstawienniczym w celu prostowania dróg dla [duchowego] nawiedzenia narodów. Ostatnio nauczała i uwalniała silne namaszczenie apostolskie, które będzie mocnym bodźcem ewangelizacynym. Przed objęciem wyżej wymienionych służb, Barbara pracowała na polu naukowym, wykładając w trzech głównych uczelniach medycznych i pielęgniarskich.


Mahesh Chavda - Prorok
Założyciel organizacji Mahesh Chavda Ministries International oraz innej, pod nazwą The Watch of the Lord. Razem z żoną Bonnie napisali wiele książek, m.in. "Victory is Ours" [Zwycięstwo jest nasze] i "The Hidden Power of The Believer's Touch" [Ukryta moc dotyku wierzącego]. Chavda jest głównym propagatorem manifestacji polegających na opadaniu złotego pyłu i "anielskich" piór na zgromadzenia. Zjawiska te zostały zarejestrowane podczas nabożeństw i można je obejrzeć na stronie internetowej Chavdy. http://www.watchofthelord.com/video/video-archive.asp

Chavda jest znanym mówcą konferencyjnym na całym świecie, między innymi w Narodowej Szkole Proroków [National School of the Prophets] w Colorado Springs.


Emmaluele Cannistraci - Apostoł
Usługuje w Evangel Christian Fellowship. Apostoł Emanuele Cannistraci służy Ciału Chrystusa już od ponad 53 lat i jest postrzegany przez wielu pastorów i przywódców jako "ojciec" w służbie, udzielając im duchowej ochrony [covering] i prowadzenia. Apostoł Cannistraci głosił w ponad 25 krajach na całym świecie, służył jako ewangelista, mówca konferencyjny i misjonarz. Porusza się z mocą w usługiwaniu darem uzdrowienia, wiary i proroctwa. Namaszczenie, jakie na nim spoczywa, uwolniło już tysiące ludzi do chrztu w Duchu Świętym. Apostoł Cannistraci usługuje Ciału Chrystusa wraz ze swoją piękną żoną Shirley.


Dr David Cannistraci - Prorok
Dr David Cannistraci jest starszym pastorem Evangel Christian Fellowship w San Jose, stan Kalifornia, gdzie od 1979 roku pomaga drowi Emanuele Cannistraciemu w opiece nad tym zgromadzeniem. Pastor David służy podczas konferencji jako proroczy mówca, będąc ekscytującym głosem dla Ciała Chrystusowego. Jego pasją jest przygotowywanie żniwiarzy na całym świecie. Jego pierwsza książka "Apostles And the Emerging Apostolic Movement - A Biblical Look At Apostleship" [Apostołowie i powstający Ruch Apostolski - biblijne spojrzenie na apostolstwo] (wydana w kwietniu 1996) została przyjęta z uznaniem na całym świecie. Jest podręcznikiem w Fuller Theological Seminary. Jego druga książka "God's Vision for Your Church" również zyskała wielką popularność.


Kim Clement - Prorok
Założył organizację Kim Klement Prophetic Ministries. Służy na urzędzie proroka. Pochodzi z RPA, obecnie mieszka i usługuje w USA. Prorokował o "nowym prezydencie", o "zmianach w rządzie" [1992], o "diabelskiej nocy w Detroit" [1995]. Jego najnowsze proroctwo: "Hollywood będzie odtąd znane jako Holy Wood. Ja otoczę [je] aniołami. Nadchodzi załamanie. Okręg Wilshire - Ja go otoczę - chrzest ognia nad dziećmi. Moje imię będzie w światłach. Chcę, żebyście robili głupie rzeczy - tak mówi Pan."


Francis Frangipane - Prorok
Założyciel organizacji River of Life i prezes organizacji Advancing Church Ministries. Jego książki "The Days of His Presence" oraz "The Three Battlegrounds" [wydanie polskie pt. "Trzy pola walki"] stały się współczesnymi klasykami literatury chrześcijańskiej. Frangipane jest również jednym z dyrektorów firmy Ricka Joynera Morning Star oraz partnerem Eda Silvoso [ City Reacher Schools. [Jest zaangażowany w duchową walkę o miasta i pokutę identyfikacyjną za grzechy innych. "Modlitwa i oglądanie całych miast nawracających się do Pana są biblijne i możliwe" - pisze w książce pt. "The House of The Lord", wyd. Creation House, 1991, str. 168]. Książka ta została już wydana w Polsce pod tytułem "Dom Pana - Boży plan wyzwalania miast z ciemności". Z informacji na okładce wynika, że wydawcami są zbór Kościoła Zielonoświątkowego "Betezda" w Gorzowie Wielkopolskim i Ruch "Polska dla Jezusa" [rok 2001]

Od redakcji: Francis Frangipane jest propagatorem nauczania Późnego Deszczu [Latter Rain]. Należał do sekty "The Walk" założonej przez Johna Roberta Stevensa, głoszącej nadejście ery Objawionych Synów Bożych, wyrzuconej najpierw z denominacji Foursquare Gospel Churches, a potem z Assemblies of God [właśnie za herezję Późnego Deszczu]. Ostatnio "wypłynął" na fali Ruchu Prorockiego. [Źródło: http://www.dtl.org/shield/latter-rain-1.htm] Na jego oficjalnej stronie nie ma ani słowa na temat przeszłości, nie mówiąc o publicznym odwołaniu fałszywych nauk.


Roberts Liardon
Założyciel Embassy Christian Center. Nakazem Ducha Świętego dla pastora Liardona jest powołanie nowego pokolenia pełnych Ducha mężczyzn i kobiet, którzy zaniosą przesłanie o zbawieniu, przebudzeniu i reformacji wszystkim narodom. Liardon twierdzi, że został porwany do nieba, gdzie spotkał się z Jezusem twarzą w twarz, a nawet baraszkował z Nim w Rzece Żywota! Ponadto zapewnia, że pokazano mu [w niebie] budynek pełen różnych części ciała (włosów, oczu, skóry, nóg itd.). Ten magazyn bezimiennych części ciała był przepełniony, ponieważ [zdaniem Liardona] ludzie żyjący na ziemi nie umieli ich przyjąć przez wiarę [jako "części zamiennych" podczas wyznawanego uzdrowienia] [Źródło: John MacArthur, "Charismatic Chaos", Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1992, str. 28-31 oraz "The Glory Of Heaven", Wheaton, III.: Crossway Books, 1996, str. 44-45]


Ron Campbell - Prorok
Założyciel Sound the Trumpet Ministries w Johannesburgu, w RPA. Jest ordynowanym pastorem i służy jako Proroczy Nauczyciel obdarzony darem słowa wiedzy, słowa mądrości i słowa mocy [to jest taki dar? - red.] Poprzez swoje nauczanie, zwiastowanie i prorokowanie Ron pragnie widzieć akceptację urzędu apostolskiego i prorockiego w odrodzonej pięciorakiej służbie. Jego zdaniem jest to fundament powstającego "Rządu Bożego".


Ed Silvoso - Specjalista w dziedzinie walki duchowej
Założyciel organizacji Harvest Evangelism - między denominacyjnej służby pomagającej wypełnić Wielki Nakaz Misyjny [Mat. 28:19-20]. Harvest Evangelism służy całemu Ciału Chrystusowemu wcielając w życie zasady i strategię "ewangelizacji poprzez modlitwę". Organizacja ta rozwinęła prototyp zdobywania całych miast dla Chrystusa na bazie biblijnych zasad jedności, pojednania i modlitwy.


John Dawson - Specjalista w dziedzinie walki duchowej
Dyrektor YWAM (Youth With A Mission) [Młodzi z Misją]. Jest jednym z głównych pomysłodawców "pokuty identyfikacyjnej" i idei "przeobrażania miast". Napisał książki pt. "Taking Our Cities for God" [Zdobywanie miast dla Boga] oraz "Engaging the Enemy: How to Fight and Defeat Territorial Spirits" [Atakując wroga: jak walczyć z duchami terytorialnymi i zwyciężać je], gdzie została rozwinięta teoria zwalczania demonów terytorialnych. Peter Wagner przedstawia Dawsona jako przywódcę i pioniera w dziedzinie wysiłków pojednawczych na całym świecie.


Gerald Coates - Specjalista w dziedzinie walki duchowej
Jest szefem Pioneer Team - jednej z większych sieci Nowych Kościołów na terenie Wielkiej Brytanii. Prowadzi centrum przebudzeniowe w Leatherhead. Należy do grupy "Ichtys" złożonej z trzech kręgów liderów tworzących "zespół apostolski" (kierowany przez Rogera Forstera), "zespół przywódców londyńskich" (kierowany przez Simona Thomasa) i "zespół starszych modlitewnych" [Prayer Elders] kierowany przez Faith Forster. Wraz z kolegami z YWAM jest pomysłodawcą "Marszu dla Jezusa". Napisał podręcznik pt. "Kingdom Now!" [Królestwo teraz!] oraz "The Vision - An Antidote to Post Charismatic Depression" [Wizja - antidotum na post-charyzmatyczną depresję]. Przewodzi dorocznym obradom charyzmatycznego Okrągłego Stołu.

Inne znane osoby związane z Nową Reformacją Apostolską: Carlos Annacondia, Billy Joe Daugherty, Graham Kendrick, Dick Eastman, Dick Bernal, Frank Damazio, Ana Mendez, Luis Bush, Claudio Freidzon, Che Ahn, Lou Engle, Wes Campbell, John i Paula Sanford, Gwen Shaw.

Przypisy:

1. Strona Global Harvest Ministries - przemowa C. Petera Wagnera
2. Terminy wziete z artykułu "The Observatory" na stronie GHM
3. Fragment podręcznika How to Cast out Demons Doris M. Wagner; Wagner Publications


Copyright: www.ulicaprosta.net

Przetłumaczono za osobistą zgodą autorki. Kopiowanie i cytowanie całości lub fragmentów tylko za zezwoleniem redakcji. Podawanie linków jak najbardziej możliwe, a nawet wskazane.

Oryginał tekstu dostępny pod adresem: http://www.agetwoage.org